Tương tự như các thiết bị sử dụng giao thức kết nối Zigbee hoặc Z-wave. LifeSmart Station giữ vai trò trung tâm, liên kết các thiết bị con, xử lý các lệnh tự động hoá và kết nối với smart phone của...