Công thức tính bán kính đường tròn là độ dài từ tâm của đường tròn tới cạnh của đường tròn ấy. Đường kính đường tròn là độ dài xuyên qua đường tròn, và có Chiều dài gấp đôi bán kính. Các bạn thường cần tính toán bán kính đường tròn dựa vào những kích thước tặng trước. Bài viết này sẽ hướng dẫn Bạn mẹo tính bán kính đường tròn lúc Mọi người biết đường kính đường tròn, chu vi đường tròn, và diện tích hình tròn. Bài viết cũng sẽ chỉ cho Các bạn một phương pháp nâng cao để tìm tâm và bán kính đường tròn lúc biết tọa độ 3 điểm trên đường tròn đấy.

Nhớ lại thế nào là đường kính. Đường kính của đường tròn là Chiều dài đoạn thẳng đi qua tâm đường tròn và cắt đường tròn tại hai điểm. Đường kính là đoạn thẳng dài nhất xuyên qua hình tròn, và chia hình tròn thành 2 nửa bằng nhau. Độ dài đường kính cũng gấp đôi bán kính. Công thức đường kính là D bằng 2r, trong đấy “D” là viết tắt của đường kính, và “r” là viết tắt của bán kính. Cách tương tự đối với bán kính là r=D/2.
Chia Độ dài đường kính tặng hai để tìm Độ dài bán kính. Nếu Các bạn có dữ liệu về Chiều dài đường kính, hãy chia nó biếu hai để tìm Độ dài bán kính.
giả dụ, nếu Chiều dài đường kính của đường tròn là bốn, Độ dài bán kính sẽ là 4/2, hay bằng 2.
Nhớ lại Phương pháp tính chu vi đường tròn. Chu vi đường tròn là Chiều dài đường tròn đấy. một mẹo khác để tưởng tượng, chu vi đường tròn là Chiều dài đoạn thẳng Mọi người có được khi Các bạn cắt hình tròn và duỗi thẳng đường tròn ra. Phương pháp tính chu vi đường tròn là C bằng 2πr, với “r” là bán kính, và π là hằng số pi, hoặc ba,14159... Phương pháp tính bán kính trên cơ sở chu vi sẽ là r=C/2π.[2]
Thông thường, sẽ không có vấn đề gì nếu Mọi người làm cho tròn số pi tới chữ số hàng % (3,14), nhưng hãy hỏi thầy cô giáo của Các chế trước để biết xem Các chế phải làm cho tròn tới chữ số ở vị trí nào.
Nhớ lại Cách tính diện tích hình tròn. Diện tích hình tròn được xác định theo Cách A bằng πr2. Nếu ta viết lại Cách theo r, nó sẽ trở thành: r bằng √(A/π) (“r=căn bậc 2 của thương số của Diện tích và số pi”).
Thay giá trị diện tích vào Công thức. giả dụ, diện tích của hình tròn là 21; lúc lắp giá trị ấy vào Cách, ta được: r bằng √(21/π).