Mua và bán trong Forex trading là gì?
Khi đầu tư vào Forex trading, tức là bạn đang mua bán trao đổi tiền tệ. Thường mỗi đồng tiền đều có giá bid và giá ask. Giá để mua đồng tiền là giá bid, ngược lại giá để bán đồng tiền đó là giá ask. Thông thường, giá bid sẽ luôn luôn cao hơn so với giá ask. Sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán chính là spread.